دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی پزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : آزاده   آصف نژاد

پست الکترونیکی : asefnejad@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : بیومواد

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه تخصصی بیومواد(مقطع کارشناسی)

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1386/04/01

آزاده آصف نژاد

محل خدمت:   دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : استادیار

^